Belastingplannen Voorjaarsnota aangevuld met informatie uit de brief van staatssecretaris Van Rij

De Voorjaarsnota 2024 schetst de contouren van de belastingplannen voor het komende jaar. In deze blog bespreken we de belangrijkste punten, aangevuld met de recente update van staatssecretaris Van Rij over box 3.

Belastingtarieven

 • Het aangrijpingspunt voor het toptarief in de inkomstenbelasting wordt in 2025 met €557 verlaagd.
 • De tarieven van de eerste schijf worden gewijzigd: enerzijds een verhoging om de kosten van onder andere de huurtoeslag te dekken, anderzijds een verlaging om de hogere zorgpremies te compenseren.
 • De arbeidskorting wordt aangepast om te voorkomen dat lage inkomens minder profiteren van de stijging van het minimumloon.

Overige maatregelen

 • Herinvoering overdraagbare algemene heffingskorting: Voor een beperkte groep alleenverdienende huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de overdraagbare algemene heffingskorting per 2028 heringevoerd. Dit moet voorkomen dat deze groep er netto op achteruit gaat ten opzichte van bijstandsgerechtigden.
 • Verlaging MKB-winstvrijstelling: De MKB-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt verder verlaagd van 13,31% in 2024 naar 12,03% in 2025.
 • Aanpassing MIA en Vamil: Er wordt geschoven met de budgetten voor de MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) om te voorkomen dat de MIA niet meer kan worden gebruikt.
 • Correctie belasting privégebruik bestelauto: De heffing voor privégebruik van de bestelauto van de zaak die afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt, wordt gecorrigeerd voor inflatie.
 • Verlenging belastingvoordelen elektrische auto’s: De belastingvoordelen voor elektrische auto’s worden met een nieuwe tijdelijke tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting (MRB) verlengd. De korting bedraagt 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Daarna vervalt de korting.
 • BPM plug-in hybride auto’s: Plug-in hybride aangedreven personenauto’s vallen per 2025 onder de reguliere BPM-tabel.
 • Verhoging energiebelasting aardgas: De tarieven in de 3e, 4e en 5e schijf voor aardgas in de energiebelasting worden verhoogd: met 22,4% per 2025 en met nog 2,7% extra per 2030.
 • Aftrekherziening btw onroerende investeringsdiensten: Er komt een aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten (kortdurende verhuurconstructies).
 • Uitstel ineens opnemen pensioenbedrag: De mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen wordt uitgesteld van 1 juli 2024 naar een nader te bepalen datum.
 • Extra geld toeslagenaffaire: Er komt extra geld beschikbaar voor ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

Box 3

 • Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond box 3 toegelicht. De uitspraken van de Hoge Raad over de rechtmatigheid van de box 3-heffing laten langer op zich wachten dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor zowel de aanslagen over 2021 als de invoering van het nieuwe stelsel in 2027.
 • Aanslagen 2021: Voor 55.000 aanslagen over 2021 is de Belastingdienst genoodzaakt om af te wijken van de mogelijke uitkomst van de Hoge Raad. Dit was nodig om te voldoen aan de wettelijke termijn van 3 jaar voor het opleggen van een definitieve aanslag. 

Leave a Reply: